Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020, Chương trình số 101- CTr/HĐĐ  ngày 23/09/2020 của Hội đồng Đội tỉnh về công tác Đội và phong trào ...