Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 về đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Liên Đội Trường THCS Phúc Trạch tổ chức hoạt động trải ...